Στατιστική ταξινόμηση επαγγελμάτων κατά ISCO 08 (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0110 Αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων
0210 Υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων
0310 Άλλα μέλη των ενόπλων δυνάμεων
1111 Μέλη των νομοθετικών σωμάτων
1112 Ανώτερα διοικητικά στελέχη της δημόσιας διοίκησης
1113 Παραδοσιακοί αρχηγοί και αρχηγοί χωριών (πρωτογέροντες)
1114 Ανώτερα διοικητικά στελέχη οργανισμών ειδικών συμφερόντων
1120 Διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές
1211 Οικονομικοί διευθυντές
1212 Διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού
1213 Διευθυντές χάραξης πολιτικής και σχεδιασμού
1219 Διευθυντές και ανώτερα διευθυντικά στελέχη επιχειρηματικών υπηρεσιών και διοίκησης (γενικά)
1221 Διευθυντές πωλήσεων και μάρκετινγκ
1222 Διευθυντές διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων
1223 Διευθυντές έρευνας και ανάπτυξης
1311 Διευθυντές παραγωγής στη γεωργία και στη δασοκομία
1312 Διευθυντές παραγωγής στην υδατοκαλλιέργεια και στην αλιεία
1321 Διευθυντές επιχειρήσεων μεταποίησης
1322 Διευθυντές επιχειρήσεων εξόρυξης
1323 Διευθυντές επιχειρήσεων κατασκευών
1324 Διευθυντές τροφοδοσίας, διανομής και σχετικών δραστηριοτήτων
1330 Διευθυντές υπηρεσιών των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας
1341 Διευθυντές υπηρεσιών παιδικής μέριμνας
1342 Διευθυντές υπηρεσιών υγείας
1343 Διευθυντές υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων
1344 Διευθυντές υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας
1345 Διευθυντές εκπαίδευσης
1346 Διευθυντές υπηρεσιών του χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού κλάδου
1349 Διευθυντές επιχειρήσεων παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών (γενικά)
1411 Διευθυντές ξενοδοχείων
1412 Διευθυντές εστιατορίων
1420 Διευθυντές επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου
1431 Διευθυντές αθλητικών κέντρων, κέντρων αναψυχής και πολιτιστικών κέντρων
1439 Διευθυντές υπηρεσιών (γενικά)
2111 Φυσικοί και αστρονόμοι
2112 Μετεωρολόγοι
2113 Χημικοί
2114 Γεωλόγοι και γεωφυσικοί
2120 Μαθηματικοί, αναλογιστές και στατιστικοί
2131 Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
2132 Σύμβουλοι γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας
2133 Επαγγελματίες προστασίας του περιβάλλοντος
2141 Μηχανικοί βιομηχανίας και παραγωγής
2142 Πολιτικοί μηχανικοί
2143 Μηχανικοί περιβάλλοντος
2144 Μηχανολόγοι μηχανικοί
2145 Χημικοί μηχανικοί
2146 Μηχανικοί ορυχείων, μεταλλειολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
2149 Μηχανικοί (γενικά)
2151 Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
2152 Ηλεκτρονικοί μηχανικοί
2153 Μηχανικοί τηλεπικοινωνιών
2161 Αρχιτέκτονες κτιρίων
2162 Αρχιτέκτονες τοπίου
2163 Σχεδιαστές προϊόντων και ενδυμάτων
2164 Πολεοδόμοι και συγκοινωνιολόγοι
2165 Χαρτογράφοι, τοπογράφοι-γεωμέτρες και γεωδαίτες
2166 Γραφίστες και σχεδιαστές πολυμέσων
2211 Ιατροί γενικής ιατρικής
2212 Ειδικευμένοι ιατροί
2221 Νοσηλευτές
2222 Μαίες
2230 Επαγγελματίες παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής
2240 Ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα
2250 Κτηνίατροι
2261 Οδοντίατροι
2262 Φαρμακοποιοί
2263 Επαγγελματίες περιβαλλοντικής και επαγγελματικής υγείας και υγιεινής
2264 Φυσιοθεραπευτές
2265 Διαιτολόγοι και διατροφολόγοι
2266 Ακουολόγοι και λογοθεραπευτές
2267 Οπτομέτρες και οπτικοί που εξετάζουν την όραση (οφθαλμολόγοι οπτικοί)
2269 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας (γενικά)
2310 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
2320 Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης
2330 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
2341 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
2342 Νηπιαγωγοί
2351 Ειδικοί επιστήμονες επί των διδακτικών μεθόδων
2352 Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής
2353 Άλλοι καθηγητές ξένων γλωσσών, εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
2354 Άλλοι καθηγητές μουσικής, εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
2355 Άλλοι καθηγητές καλλιτεχνικών, εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
2356 Εκπαιδευτικοί τεχνολογιών πληροφόρησης
2359 Εκπαιδευτικοί
2411 Λογιστές
2412 Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι επενδύσεων
2413 Οικονομικοί αναλυτές
2421 Αναλυτές διοίκησης και οργάνωσης
2422 Επαγγελματίες διαχείρισης πολιτικής
2423 Επαγγελματίες σύμβουλοι προσωπικού και επαγγελματικού προσανατολισμού
2424 Επαγγελματίες σύμβουλοι επιμόρφωσης και ανάπτυξης του προσωπικού
2431 Επαγγελματίες σύμβουλοι διαφήμισης και μάρκετινγκ
2432 Επαγγελματίες σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων
2433 Επαγγελματίες σύμβουλοι τεχνικών και ιατρικών πωλήσεων (εξαιρουμένου του τομέα των ΤΠΕ)
2434 Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας
2511 Αναλυτές συστημάτων
2512 Σχεδιαστές λογισμικού
2513 Σχεδιαστές διαδικτύου και πολυμέσων
2514 Προγραμματιστές εφαρμογών
2519 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών (γενικά)
2521 Σχεδιαστές και διαχειριστές βάσεων δεδομένων
2522 Διαχειριστές συστημάτων
2523 Επαγγελματίες δικτύων Η/Υ
2529 Επαγγελματίες βάσεων δεδομένων και δικτύων (γενικά)
2611 Δικηγόροι
2612 Δικαστές
2619 Επαγγελματίες του νομικού κλάδου (γενικά)
2621 Αρχειοφύλακες και έφοροι αρχαιοτήτων, μουσείων και αιθουσών έργων τέχνης
2622 Βιβλιοθηκονόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στον τομέα της τεκμηρίωσης και της πληροφόρησης
2631 Οικονομολόγοι
2632 Κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
2633 Φιλόσοφοι, ιστορικοί και πολιτικοί επιστήμονες
2634 Ψυχολόγοι
2635 Κοινωνικοί λειτουργοί και σύμβουλοι
2636 Κληρικοί και επαγγελματίες του θρησκευτικού τομέα
2641 Συγγραφείς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
2642 Δημοσιογράφοι
2643 Μεταφραστές, διερμηνείς και άλλοι γλωσσολόγοι
2651 Εικαστικοί καλλιτέχνες
2652 Μουσικοί, τραγουδιστές και συνθέτες
2653 Χορευτές και χορογράφοι
2654 Σκηνοθέτες κινηματογράφου, θεάτρου και συναφείς διευθυντές και παραγωγοί
2655 Ηθοποιοί
2656 Παρουσιαστές ραδιοφώνου, τηλεόρασης και άλλων μέσων μαζικής επικοινωνίας
2659 Καλλιτέχνες εν γένει (γενικά)
3111 Τεχνικοί φυσικοχημικών επιστημών
3112 Τεχνικοί δομικών έργων
3113 Τεχνικοί ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
3114 Τεχνικοί ηλεκτρονικοί μηχανικοί
3115 Τεχνικοί μηχανολόγοι μηχανικοί
3116 Τεχνικοί χημικοί μηχανικοί
3117 Τεχνικοί μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί
3118 Σχεδιαστές αρχιτεκτονικού σχεδίου
3119 Τεχνικοί επιστημών φυσικής και μηχανικής (γενικά)
3121 Επόπτες ορυχείων
3122 Επόπτες μεταποιητικών μονάδων
3123 Επόπτες κατασκευαστικών μονάδων
3131 Χειριστές μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
3132 Χειριστές μονάδων αποτέφρωσης και επεξεργασίας νερού
3133 Ελεγκτές μονάδων χημικής επεξεργασίας
3134 Χειριστές μονάδων διύλισης πετρελαίου και φυσικού αερίου
3135 Ελεγκτές διαδικασίας παραγωγής μετάλλων
3139 Τεχνικοί ελέγχου διαδικασίας (γενικά)
3141 Τεχνικοί των επιστημών της ζωής (εξαιρουμένων των ιατρικών)
3142 Τεχνικοί γεωργίας
3143 Τεχνικοί δασοκομίας
3151 Μηχανικοί ναυσιπλοΐας
3152 Αξιωματικοί καταστρώματος και πλοηγοί πλοίων
3153 Πιλότοι αεροσκαφών και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
3154 Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
3155 Τεχνικοί ηλεκτρονικοί ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας
3211 Τεχνικοί εξοπλισμού ιατρικής απεικόνισης και θεραπευτικού εξοπλισμού
3212 Τεχνικοί εργαστηρίων ιατρικής και παθολογίας
3213 Τεχνικοί και βοηθοί φαρμακοποιών
3214 Τεχνικοί ιατρικής και οδοντικής προσθετικής
3221 Βοηθοί επαγγελματιών νοσηλευτικής
3222 Βοηθοί επαγγελματιών μαιευτικής
3230 Βοηθοί επαγγελματιών παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής
3240 Τεχνικοί και βοηθοί κτηνιάτρων
3251 Βοηθοί οδοντιάτρων και οδοντοθεραπευτές
3252 Τεχνικοί ιατρικών αρχείων και πληροφοριών υγείας
3253 Εργαζόμενοι σε κοινοτικές υπηρεσίες υγείας
3254 Οπτικοί που εκτελούν συνταγές
3255 Τεχνικοί και βοηθοί φυσιοθεραπείας
3256 Βοηθοί επαγγελματιών ιατρικής
3257 Επιθεωρητές και βοηθοί επαγγελματιών περιβαλλοντικής και επαγγελματικής υγείας
3258 Εργαζόμενοι σε ασθενοφόρα
3259 Βοηθοί επαγγελματιών του τομέα της υγείας (γενικά)
3311 Μεσίτες χρηματιστηριακών και άλλων αξιών
3312 Υπεύθυνοι χορήγησης δανείων και πιστώσεων
3313 Βοηθοί λογιστών
3314 Βοηθοί επαγγελματιών στατιστικής, μαθηματικών και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
3315 Εκτιμητές αξιών και ζημιών
3321 Αντιπρόσωποι ασφαλειών
3322 Εμπορικοί αντιπρόσωποι
3323 Προμηθευτές επιχειρήσεων
3324 Εμπορευματομεσίτες
3331 Εκτελωνιστές και πράκτορες μεταφορών
3332 Διοργανωτές συνεδρίων και εκδηλώσεων
3333 Πράκτορες εύρεσης εργασίας, εν γένει
3334 Μεσίτες ακίνητης περιουσίας
3339 Πράκτορες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις (γενικά)
3341 Επόπτες γραφείου
3342 Γραμματείς νομικών γραφείων
3343 Γραμματείς ανώτερων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών
3344 Γραμματείς ιατρών
3351 Τελωνειακοί και συνοριακοί ελεγκτές
3352 Υπάλληλοι δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, ειδικοί επί φορολογικών θεμάτων
3353 Υπάλληλοι χορήγησης κρατικών κοινωνικών επιδομάτων
3354 Υπάλληλοι χορήγησης κρατικών αδειών
3355 Αστυνομικοί επιθεωρητές και ερευνητές (ντέτεκτιβς)
3359 Λειτουργοί και ελεγκτές ρυθμιστικών-εκτελεστικών κρατικών υπηρεσιών (γενικά)
3411 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού τομέα και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
3412 Βοηθοί κοινωνικών λειτουργών
3413 Βοηθοί κληρικών και επαγγελματιών του θρησκευτικού τομέα
3421 Επαγγελματίες αθλητές, εν γένει
3422 Προπονητές, εκπαιδευτές και διαιτητές
3423 Γυμναστές, εκπαιδευτές και επικεφαλής προγραμμάτων ευεξίας και αναψυχής
3431 Φωτογράφοι
3432 Διακοσμητές και σχεδιαστές εσωτερικών χώρων
3433 Τεχνικοί γκαλερί, μουσείων και βιβλιοθηκών
3434 Αρχιμάγειροι
3435 Άλλοι βοηθοί επαγγελματιών του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα
3511 Τεχνικοί λειτουργιών των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας
3512 Τεχνικοί υποστήριξης χρηστών των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας
3513 Τεχνικοί δικτύων και συστημάτων Η/Υ
3514 Τεχνικοί του διαδικτύου
3521 Τεχνικοί εκπομπών ραδιοφώνου και τηλεόρασης και οπτικοακουστικών μέσων
3522 Τεχνικοί μηχανικοί τηλεπικοινωνιών
4110 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων
4120 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων)
4131 Δακτυλογράφοι και χειριστές μηχανών επεξεργασίας κειμένου
4132 Χειριστές μηχανών εισαγωγής δεδομένων
4211 Ταμίες τραπεζών και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
4212 Πράκτορες στοιχημάτων, κρουπιέρηδες και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων
4213 Ενεχυροδανειστές και δανειστές χρηματικών ποσών
4214 Εισπράκτορες χρεών και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
4221 Ταξιδιωτικοί σύμβουλοι και υπάλληλοι ταξιδιωτικών γραφείων
4222 Υπάλληλοι κέντρων πληροφόρησης
4223 Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων
4224 Υπάλληλοι υποδοχής σε ξενοδοχεία
4225 Υπάλληλοι ενημέρωσης πελατών
4226 Υπάλληλοι υποδοχής (εν γένει)
4227 Συνεντεύκτες ερευνών αγοράς και λοιπών ερευνών
4229 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών (γενικά)
4311 Υπάλληλοι λογιστηρίου και τήρησης λογιστικών βιβλίων
4312 Υπάλληλοι στατιστικών, οικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών
4313 Υπάλληλοι μισθοδοσίας
4321 Αποθηκάριοι και ζυγιστές
4322 Υπάλληλοι προγραμματισμού υλικών και παραγωγής
4323 Υπάλληλοι υπηρεσιών μεταφορών
4411 Υπάλληλοι βιβλιοθηκών
4412 Ταχυδρομικοί και υπάλληλοι διαλογής αλληλογραφίας
4413 Κωδικογράφοι, διορθωτές δοκιμίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
4414 Γραφείς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
4415 Αρχειοθέτες και χειριστές φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
4416 Υπάλληλοι προσωπικού
4419 Υπάλληλοι γραφείου (γενικά)
5111 Ταξιδιωτικοί συνοδοί και φροντιστές
5112 Εισπράκτορες μεταφορικών μέσων
5113 Ξεναγοί
5120 Μάγειροι
5131 Σερβιτόροι
5132 Μπάρμεν
5141 Κομμωτές/κομμώτριες
5142 Αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
5151 Επόπτες καθαριότητας και φροντιστές γραφείων, ξενοδοχείων και άλλων εγκαταστάσεων
5152 Οικονόμοι σπιτιών
5153 Διαχειριστές κτιρίων
5161 Αστρολόγοι, μελλοντολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
5162 Προσωπικοί συνοδοί και προσωπικοί υπηρέτες
5163 Εργολάβοι κηδειών και ταριχευτές
5164 Φροντιστές ζώων συντροφιάς και απασχολούμενοι με την περιποίηση ζώων
5165 Δάσκαλοι οδήγησης
5169 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών (γενικά)
5211 Πωλητές σε υπαίθριους πάγκους και υπαίθριες αγορές
5212 Πλανόδιοι πωλητές τροφίμων
5221 Καταστηματάρχες
5222 Επόπτες καταστημάτων
5223 Βοηθοί πωλήσεων σε καταστήματα
5230 Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων
5241 Μοντέλα επίδειξης μόδας (μανεκέν) και άλλα μοντέλα
5242 Υπάλληλοι επίδειξης προϊόντων
5243 Πωλητές κατ' οίκον (πλασιέ)
5244 Πωλητές μέσω κέντρων επικοινωνίας (τηλεμάρκετινκ)
5245 Υπάλληλοι πρατηρίων καυσίμων και σταθμών εξυπηρέτησης
5246 Υπάλληλοι σίτισης
5249 Πωλητές (γενικά)
5311 Παιδοκόμοι
5312 Βοηθοί δασκάλων
5321 Βοηθοί στον τομέα της υγείας
5322 Νοσοκόμοι που απασχολούνται κατ' οίκον
5329 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας (γενικά)
5411 Πυροσβέστες
5412 Αστυνομικοί
5413 Δεσμοφύλακες
5414 Φύλακες ασφαλείας χώρων
5419 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας (γενικά)
6111 Καλλιεργητές σε ανοικτούς αγρούς και καλλιεργητές λαχανικών
6112 Καλλιεργητές δένδρων και θάμνων
6113 Καλλιεργητές κηπευτικών, ανθέων και φυτωρίων
6114 Γεωργοί μεικτών εκμεταλλεύσεων
6121 Κτηνοτρόφοι γαλακτοπαραγωγών και λοιπών ζώων
6122 Πτηνοτρόφοι
6123 Μελισσοκόμοι και σηροτρόφοι
6129 Κτηνοτρόφοι (γενικά)
6130 Γεωργοκτηνοτρόφοι μεικτών εκμεταλλεύσεων
6210 Δασοκόμοι, υλοτόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
6221 Υδατοκαλλιεργητές
6222 Αλιείς παράκτιων και εσωτερικών υδάτων
6223 Αλιείς ανοικτής θαλάσσης
6224 Κυνηγοί και παγιδευτές θηραμάτων
6310 Καλλιεργητές γεωργοί, για ίδια κατανάλωση
6320 Κτηνοτρόφοι, για ίδια κατανάλωση
6330 Γεωργοκτηνοτρόφοι μεικτών εκμεταλλεύσεων, για ίδια κατανάλωση
6340 Αλιείς, κυνηγοί, παγιδευτές και συλλέκτες θηραμάτων, για ίδια κατανάλωση
7111 Κτίστες κτιρίων
7112 Κτίστες που χρησιμοποιούν τούβλα και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
7113 Κτίστες που χρησιμοποιούν πέτρες, λιθοκόπτες και λιθοξόοι
7114 Σκυροκονιαστές (μπετατζήδες), τεχνίτες κατασκευής δαπέδων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
7115 Ξυλουργοί και μαραγκοί
7119 Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (γενικά)
7121 Τεχνίτες στεγών
7122 Επιστρωτές δαπέδων και επενδυτές τοίχου
7123 Γυψοτεχνίτες, σοβατζήδες
7124 Τεχνίτες μονώσεων
7125 Τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων
7126 Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων
7127 Μηχανικοί κλιματιστικών και ψυκτικοί
7131 Ελαιοχρωματιστές, βαφείς, και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
7132 Βαφείς διά ψεκασμού και στιλβωτές
7133 Καθαριστές εξωτερικών επιφανειών κτιρίων
7211 Χύτες και κατασκευαστές τύπων (καλουπιών) και πυρήνων μεταλλουργίαs
7212 Συγκολλητές και φλογοκόπτες μετάλλων
7213 Τεχνίτες κατασκευής, εγκατάστασης και επισκευής ειδών από φύλλα μετάλλων (ελασματουργοί-φανοποιοί)
7214 Τεχνίτες προετοιμασίας και ανέγερσης μεταλλικών δομικών κατασκευών
7215 Τεχνίτες συναρμογής και μάτισης καλωδίων και συρματόσχοινων
7221 Σιδηρουργοί, σφυρηλάτες (βαρειολόγοι) και χειριστές πρέσας κατεργασίας σιδήρου (μορφόπρεσας)
7222 Κατασκευαστές εργαλείων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
7223 Ρυθμιστές και ρυθμιστές-χειριστές εργαλειομηχανών κατεργασίας μετάλλων
7224 Στιλβωτές μετάλλων, χειριστές λειαντικών τροχών και τροχιστές εργαλείων
7231 Μηχανικοί και επισκευαστές αυτοκίνητων οχημάτων
7232 Μηχανικοί και επισκευαστές κινητήρων αεροσκαφών
7233 Μηχανικοί και επισκευαστές γεωργικών και βιομηχανικών μηχανημάτων
7234 Επισκευαστές ποδηλάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
7311 Κατασκευαστές και επισκευαστές οργάνων ακριβείας
7312 Κατασκευαστές και χορδιστές μουσικών οργάνων
7313 Κοσμηματοποιοί και τεχνίτες πολύτιμων μετάλλων
7314 Αγγειοπλάστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
7315 Τεχνίτες, κόπτες, λειαντές και φινιριστές γυαλιού
7316 Επιγραφοποιοί, ζωγράφοι διακοσμήσεων, και χαράκτες
7317 Χειροτέχνες ξύλου, καλαθοπλεκτικής και συναφών υλικών
7318 Χειροτέχνες υφάσματος, δέρματος και συναφών υλικών
7319 Χειροτέχνες (γενικά)
7321 Τεχνικοί προεκτύπωσης
7322 Τυπογράφοι
7323 Βιβλιοδέτες και φινιριστές εκτυπώσεων
7411 Ηλεκτρολόγοι κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
7412 Μηχανικοί και εφαρμοστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
7413 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρικών γραμμών
7421 Μηχανικοί και συντηρητές ηλεκτρονικού εξοπλισμού
7422 Εγκαταστάτες και συντηρητές τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφόρησης και επικοινωνίας
7511 Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευμάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα επεξεργασίας τροφίμων
7512 Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες
7513 Παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων
7514 Συντηρητές φρούτων, λαχανικών και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
7515 Δοκιμαστές και αξιολογητές τροφίμων και ποτών
7516 Τεχνίτες επεξεργασίας καπνού και παραγωγής προϊόντων καπνού
7521 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου
7522 Επιπλοποιοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
7523 Ρυθμιστές και ρυθμιστές-χειριστές μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου
7531 Ράφτες, γουνοποιοί και πιλοποιοί
7532 Κατασκευαστές προτύπων (πατρόν) και κόπτες υφασμάτων και συναφών ειδών
7533 Γαζωτές, κεντητές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
7534 Τεχνίτες ταπετσαριών και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
7535 Τεχνίτες βυρσοδεψίας και επεξεργαστές δορών, δερμάτων και γουνών
7536 Υποδηματοποιοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
7541 Υποβρύχιοι δύτες
7542 Γομωτές και πυροδότες
7543 Αξιολογητές και δοκιμαστές προϊόντων (εξαιρουμένων των τροφίμων και ποτών)
7544 Απολυμαντές και υπεύθυνοι για τον έλεγχο εντόμων, παρασίτων και ζιζανίων
7549 Τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (γενικά)
8111 Μεταλλωρύχοι και λατόμοι
8112 Χειριστές εγκαταστάσεων επεξεργασίας ορυκτών μεταλλευμάτων και πετρωμάτων
8113 Χειριστές γεωτρύπανων διάνοιξης φρεάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
8114 Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από τσιμέντο, πέτρα και άλλα μη μεταλλικά ορυκτά
8121 Χειριστές εξοπλισμού επεξεργασίας μεταλλικών προϊόντων
8122 Χειριστές μηχανών φινιρίσματος, επιμετάλλωσης και επίχρισης μεταλλικών προϊόντων
8131 Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χημικών προϊόντων
8132 Χειριστές μηχανών παραγωγής φωτογραφικών προϊόντων
8141 Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από ελαστικό
8142 Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από πλαστικό
8143 Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από χαρτί και χαρτόνι
8151 Χειριστές μηχανών προπαρασκευής ινών, κλωστικών μηχανών και στριπτηρίων
8152 Χειριστές υφαντικών και πλεκτικών μηχανών
8153 Χειριστές ραπτομηχανών
8154 Χειριστές μηχανών αποχρωματισμού, βαφής και φινιρίσματος υφαντουργικών προϊόντων
8155 Χειριστές μηχανών προπαρασκευής γούνας και δέρματος
8156 Χειριστές μηχανών υποδηματοποιίας και κατασκευής παρόμοιων ειδών
8157 Χειριστές μηχανών πλυντηρίων-καθαριστηρίων
8159 Χειριστές μηχανών παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών, γούνινων και δερμάτινων προϊόντων (γενικά)
8160 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων
8171 Χειριστές εγκαταστάσεων παραγωγής χαρτοπολτού, χαρτοποιίας και χαρτονοποιίας
8172 Χειριστές εγκαταστάσεων επεξεργασίας ξύλου
8181 Χειριστές εγκαταστάσεων υαλουργίας και κεραμικής
8182 Χειριστές ατμομηχανών και ατμολεβήτων
8183 Χειριστές μηχανών συσκευασίας, εμφιάλωσης και επικόλλησης ετικετών (επισήμανσης)
8189 Χειριστές σταθερών εγκαταστάσεων και μηχανών (γενικά)
8211 Συναρμολογητές μηχανημάτων και μηχανών
8212 Συναρμολογητές ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
8219 Συναρμολογητές (γενικά)
8311 Μηχανοδηγοί σιδηροδρόμων
8312 Τροχοπεδητές, σηματοδότες και κλειδούχοι σιδηροδρόμων
8321 Οδηγοί μοτοσικλετών
8322 Οδηγοί αυτοκινήτων, ταξί και μικρών φορτηγών
8331 Οδηγοί λεωφορείων και τραμ
8332 Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών
8341 Χειριστές κινητού αγροτικού και δασοκομικού εξοπλισμού
8342 Χειριστές χωματουργικών και παρόμοιων μηχανημάτων
8343 Χειριστές γερανών, ανυψωτήρων και παρόμοιων μηχανημάτων
8344 Χειριστές μηχανημάτων ανύψωσης
8350 Ναυτικοί-πλήρωμα καταστρώματος και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
9111 Οικιακοί βοηθοί και καθαριστές
9112 Καθαριστές και βοηθοί γραφείων, ξενοδοχείων και άλλων χώρων
9121 Πλύντες στο χέρι και σιδερωτές με χειροκίνητο σίδερο
9122 Καθαριστές οχημάτων
9123 Καθαριστές παραθύρων
9129 Άλλοι καθαριστές
9211 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας
9212 Ανειδίκευτοι εργάτες κτηνοτροφίας
9213 Ανειδίκευτοι εργάτες μεικτών γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
9214 Ανειδίκευτοι εργάτες ανθοκομίας και φυτοκομίας
9215 Ανειδίκευτοι εργάτες δασοκομίας
9216 Ανειδίκευτοι εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
9311 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και λατομείων
9312 Ανειδίκευτοι εργάτες έργων πολιτικού μηχανικού
9313 Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδομών
9321 Συσκευαστές προϊόντων, με το χέρι
9329 Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης (γενικά)
9331 Οδηγοί χειροκίνητων και ποδοκίνητων οχημάτων
9332 Οδηγοί ζωήλατων οχημάτων και μηχανημάτων
9333 Φορτοεκφορτωτές
9334 Εργάτες τοποθέτησης προϊόντων στα ράφια
9411 Παρασκευαστές φαγητών ταχείας εστίασης (fast food)
9412 Βοηθοί μαγειρείων
9510 Πρόσωπα που παρέχουν μικροϋπηρεσίες στο δρόμο και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
9520 Πλανόδιοι πωλητές (εξαιρουμένων των πωλητών τροφίμων)
9611 Συλλέκτες απορριμμάτων και ανακυκλούμενων υλικών
9612 Εργάτες διαλογής απορριμμάτων
9613 Οδοκαθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
9621 Αγγελιοφόροι, διανομείς δεμάτων και αχθοφόροι αποσκευών
9622 Εργάτες γενικών καθηκόντων
9623 Καταγραφείς ενδείξεων μετρητών και συλλέκτες χρημάτων από αυτόματους πωλητές
9624 Συλλέκτες νερού και καυσόξυλων
9629 Ανειδίκευτοι εργάτες (γενικά)