Page 4 - SCHOOLARIKI2022b
P. 4

ου
              ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΙΟΥΝΙΟΣ 2022   ΤΕΥΧΟΣ 10

                              .
             Το σχολείο μας κάθε χρόνο, λίγες μέ- Δείτε το βίντεό τους στη διεύθυνση:
             ρες πριν τα Χριστούγεννα, συγκε- https://www.youtube.com/watch?v=Dl-j_Jm5C2g
             ντρώνει χρήματα και είδη πρώτης  Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Πελέχρα Αναστασία, Χαρατσή
             ανάγκης, τα οποία διαθέτει σε φορείς  Αργυρώ, Σταμπουλίδου Αναστασία, Ράντσιος Κωνστα-
             ή σε οικογένειες μαθητών/τριών που  ντίνος.
             τα έχουν ανάγκη. Φέτος, η δράση μας  Επίσης, συγκεντρώσαμε είδη για το "Χα-
             επεκτάθηκε και το Πάσχα.       μόγελο του Παιδιού", προσπαθώντας να
    Με σύνθημά μας «Για να φτάσει η Αγάπη παντού!» και  συμβάλουμε κι εμείς στην κάλυψη των
    με την υποστήριξη όλων των μελών της σχολικής μας  αναγκών, τόσο των παιδιών που διαμένουν στα σπίτια
    κοινότητας (Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, μαθη-  του Συλλόγου, όσο και των παιδιών και οικογενειών που
    τών/τριών και εκπαιδευτικών) συγκεντρώσαμε χρήμα- λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες μέσω των Κέ-
    τα, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, από τις  ντρων Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας, λόγω των σοβα-
    15/12/2021 έως τις 23/12/2021.            ρών προβλημάτων διαβίωσης που αντιμετωπίζουν. Τα
    Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν (1800 €), προσφέρ- είδη που συγκεντρώθηκαν, παραδόθηκαν σε εκπρόσω-
    θηκαν στις 23/12/2021 από τη διευθύντρια του σχολεί- πο του "Χαμόγελου του Παιδιού" στις 19/01/2022.
    ου κα Χρύσα Παπαγεωργίου, παρουσία της προέδρου   Η Αγάπη μας έφτασε πιο μακριά και το Πάσχα!
    του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κας Μαρίας Μαλ-
    λίνη και της εκπαιδευτικού κας Μαρίνας Θεοδοσοπού-  Στα πλαίσια της Κοινωνικής Δράσης του σχολείου μας
    λου, σε παιδιά που φοιτούν στο σχολείο μας, οι οικογέ- «Για να φτάσει η Αγάπη πιο μακριά και το Πάσχα»,
    νειες των οποίων αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλή-        που πραγματοποιήθηκε από τις
    ματα, δίνοντας μεγάλη χαρά και συγκίνηση, όχι μόνο σ’         24/03/2022 έως τις 15/04/2022, συ-
    εκείνους που δέχθηκαν τη δωρεά, αλλά και σε εμάς που          γκεντρώθηκαν χρήματα, τρόφιμα,
    τα προσφέραμε. Για να φτάσει η Αγάπη παντού, ο Σύλ-          είδη πρώτης ανάγκης αλλά και άλλα
    λογος Γονέων και Κηδεμόνων προσέφερε το ποσό των            είδη.
    300 €. Ανάλογο ποσό προσέφερε και μαθήτρια της Γ’       Τα τρόφιμα πα-
    τάξης. Αξιοσημείωτη ήταν, όμως, και η προσφορά μα- ραδόθηκαν  την  Παρασκευή
    θητών/τριών, οι οποίοι την τελευταία μέρα συγκέντρω- 15/04/2022 στο Ελληνικό Παιδικό
    σης των χρημάτων, προσέφεραν το χαρτζιλίκι τους (1 – Χωριό στο Φίλυρο από την κα Θεο-
    3 €).                         δοσοπούλου Μαρίνα.
    Επίσης, συγκεντρώσαμε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης Τα λούτρινα ζωάκια, τετράδια, στυλό, μολύβια, μαρκα-
    ανάγκης, στα πλαίσια του Διαγωνισμού του σχολείου δόροι, μπλοκ, χρώματα και γενικά σχολικά είδη για το
    μας "Τα πιο πολλά κιλά!", στον οποίο συμμετείχαν Δημοτικό σχολείο «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» στη
    συλλογικά τα τμήματα του σχολείου, τα οποία παραδό-  Σιέρα Λεόνε παραδόθηκαν από την κα Θεοδοσοπούλου
                                      ο
    θηκαν στις 23/12/2021 στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Μαρίνα στο 1  Γυμνάσιο Ευκαρπίας που ξεκίνησε τη
    Φίλυρο και στο ΕΕΕΕΚ Πεύκων από τα τμήμα-   δράση.
    τα Α13 και Β13 που συγκέντρωσαν τα περισσότερα κιλά.  Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν (520 €) προσφέρθη-
                               καν στις 15/04/2022 σε παιδιά που φοιτούν στο σχολείο
          Τα Χριστούγεννα, το σχολείο μας στήριξε μας, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν οικονο-
           και το πρόγραμμα "Αστέρι της Ευχής". Το μικά προβλήματα. Αξίζει να αναφέρουμε την προσφορά
           πρόγραμμα εδώ και 23 χρόνια αποτελεί του τμήματος Α12, το οποίο προσέφερε το ποσό των 16
          ένα από τα βασικά προγράμματα εξεύρε- € από το ταμείο του.
          σης πόρων, ώστε να μπορούν να υλοποιη-  Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους προσέφε-
    θούν ευχές παιδιών που έχουν στερηθεί την παιδική  ραν ό,τι μπόρεσε ο καθένας και βοήθησαν στη συγκέ-
    ανεμελιά. Τα παιδιά των τμημάτων Α12, Α21, Α22, Α23,  ντρωση των χρημάτων και των ειδών πρώτης ανάγκης,
    Α24, Β11 και Β23 συμμετείχαν στη δράση του οργανι- προσφέροντας χαρά, αγάπη και αλληλεγγύη σε συναν-
    σμού «Make a wish» και με τη δωρεά τους βοήθησαν   θρώπους μας που τα έχουν ανάγκη!
    ώστε να εκπληρωθούν ευχές παιδιών που πάσχουν από   Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σύλλο-
    σοβαρές, για τη ζωή τους, ασθένειες. Ειδικότερα τα  γο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας για τη συ-
    παιδιά των τμημάτων Α24 και Β11 ζωγράφισαν τα δικά  νεργασία και τη στήριξή του σε όλες τις παραπάνω δρά-
    τους αστέρια και δημιούργησαν ένα βίντεο.
                               σεις!
                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9