Page 5 - SCHOOLARIKI2022b
P. 5

ου
              ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΙΟΥΝΙΟΣ 2022   ΤΕΥΧΟΣ 10
      ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

                         ΣΩΖΟ Υ Ν ΖΩΕ Σ!


            Το σχολείο μας διαθέτει
            απινιδωτή χάρη στην
            εξαιρετική  προσφορά
            του Δήμου Νεάπολης -
            Συκεών. Είναι στη διά-
            θεση, όχι μόνο της σχο-
     λικής μας κοινότητας, αλλά και της το-
     πικής κοινωνίας.
     Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο κ. Σίμο Δα-
     νιηλίδη για την πρωτοβουλία του και τη
     διοίκηση του Δήμου για την ιδιαίτερη
     ευαισθησία τους, όχι μόνο σε ζητήματα
     υγείας, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο
     ζήτημα απασχολεί τη σχολική μας κοινό-
     τητα.
     Ευχαριστούμε το Γραφείο Παιδείας και
     τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Νεάπο-   Παράδοση των απινιδωτών από τον Δήμαρχο και τη διοίκηση του
     λης – Συκεών για την ηθική και οικονο-       Δήμου σε Διευθυντές/Διευθύντριες σχολείων
     μική στήριξή τους, στις ανάγκες και τις
     δράσεις του σχολείου μας.

     Τα παιδιά της Γ΄ τάξης αποχαιρετούν το Γυμνάσιο

    Κάθε χρόνο εκεί γύρω στον Μάιο τα συναισθήματα περισ-  Το Γυμνάσιο λένε ότι είναι δύσκολο, με πολλά μαθή-
    σεύουν στα σχολεία. Αδημονία να τελειώσει η χρονιά από ματα και άλλες τόσες εξετάσεις. Για εμένα όμως το
    τη μια μεριά, κούραση και τρέξιμο για τις εξετάσεις (καλά, Γυμνάσιο είναι το μέρος όπου γνώρισα την κολλητή
    οι δύο τελευταίες χρονιές μας το «στέρησαν» αυτό το τε- μου, το μέρος όπου έκανα λάθη, το μέρος όπου με-
    λευταίο) κι όλα αυτά με μια γλυκιά μελαγχολία για το αντίο γάλωσα! Μπορεί να μη μου άρεσε κάθε μέρα, αλλά
    που θα πρέπει να πούμε στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. όλη τη γνώση και τη διασκέδασή την χρωστάω σε αυ-
    Μεγαλώνουν και φεύγουν. Μας θυμούνται κάπου κάπου τό!
    και έρχονται να μας δουν, παιδιά Λυκείου πια! Τα γνωρί-                     Π.Μ., Γ23
                                                 ο
    ζουμε μικρούλια της πρώτης Γυμνασίου, τα βλέπουμε να Στη διάρκεια της φοίτησής μου στο 1 Γυμνάσιο Πεύ-
    μεγαλώνουν κάθε χρόνο, να ψηλώνουν, να μας φτάνουν κων έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους, έχω μεγαλώ-
    (και κάποιους από εμάς να μας περνάνε στο ύψος!), να σει, έχω ωριμάσει. Πολλοί μου έμαθαν να είμαι συ-
    αλλάζουν, να ωριμάζουν. Τα αποχαιρετάμε με αγάπη και νεπής, να δίνω βάση στα πράγματα που με ευχαρι-
    πολλές πολλές ευχές για ό, τι καλύτερο στη ζωή τους!!! στούν, να προσπαθώ να φτάσω στους στόχους μου.
    Πρόοδος και Χαρά, Αγάπη και Εξέλιξη για ευχόμαστε για Θέλω να ευχαριστήσω όλο το εκπαιδευτικό προσω-
    όλα τα παιδιά μας κάθε χρόνο. Τα παιδιά της Γ Γυμνασίου πικό για την προσπάθειά του να βελτιώσει τους μα-
    θέλησαν κι αυτά με τη σειρά τους να αποχαιρετήσουν το θητές (κι εμένα0 σε όλα τα επίπεδα, ακόμη κι αν οι
    Γυμνάσιό μας μέσα από λίγα λόγια….           ίδιοι δε θεωρούν ότι χρειάζεται. Με υπομονή, αντοχή
    Το Γυμνάσιο θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Τόσες α- και ενδιαφέρον για τους μαθητές, προσπαθούν να
    ναμνήσεις μέσα σε αυτά τα τρία υπέροχα χρόνια. Αλλά δυ- τους μορφώσουν, να τους βοηθήσουν να γίνουν σο-
    στυχώς δε το ζήσαμε στο έπακρο, λόγω της πανδημίας.   βαροί ενήλικες και να ενταχθούν στην κοινωνία, ακο-
    Ωστόσο, εδώ έμαθα πολλά, έχω αλλάξει πολύ ως άνθρω-   λουθώντας πάντα τα όνειρά τους, προσπαθώντας να
    πος, έχω γνωρίσει σπουδαίους ανθρώπους. Γνώρισα την φτάσουν εκεί που θέλουν.
    κολλητή μου, γνώρισα την παρέα μου. Δεν ανησυχώ αν στο Τους ευχαριστώ για όλα όσα έμαθα και τα οποία θα
    Λύκειο χωριστούμε. Η επαφή δεν θα χαθεί.        με ακολουθούν σε όλη τη ζωή μου!
    Θα μου λείψει το Γυμνάσιο, θα μου λείψουν και οι καθηγή-                     Α.Τ, Γ23
    τριες και οι καθηγητές μου!                                   ► σελ.21
                           Κ.Κ., Γ22

                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10