Page 10 - SCHOOLARIKI2022b
P. 10

ου
              ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΙΟΥΝΙΟΣ 2022   ΤΕΥΧΟΣ 10


     21η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού    Ο ρατσισμός έχει πολλά πρόσωπα και ο σεβασμός στη τσισμού καθιερώθηκε το 1966 από τη Γενική Συνέλευση
    διαφορετικότητα είναι το μόνο αντίδοτο.  Ρατσι- των Ηνωμένων Εθνών και είναι αφιερωμένη στην εξά-
    σμός λόγω φύλου, εθνικότητας, επαγγέλματος, εμφάνι- λειψη των φυλετικών διακρίσεων και στον ίδιο τον άν-
    σης. Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού γιορτάζε- θρωπο.
    ται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου. Αφορμή για την καθιέ- Η 21η Μαρτίου έγινε αφορμή τα παιδιά των τμημάτων
    ρωσή της ήταν ένα συμβάν που συγκλόνισε την κοινή Α1, Α2, Α3 ΚΑΙ Α4  να ενώσουν τις φωνές τους και να
    γνώμη. Στις 21 Μαρτίου του 1960 η αστυνομία της Α- πουν ένα δυνατό ΟΧΙ στον ρατσισμό, ΝΑΙ στον σεβασμό
    φρικής σκότωσε εν ψυχρώ 70 άτομα κατά τη διάρκεια της διαφορετικότητας! Με τη βοήθεια του υποδιευθυντή
    ειρηνικής διαδήλωσης κατά των νόμων του Απαρτχάιντ του σχολείου μας και καθηγητή Πληροφορικής, κ. Ντίνου
    που είχε επιβάλλει το καθεστώς λευκής μειοψηφίας στη Τζιαναμπέτη, τα παιδιά έστειλαν το καθένα το δικό του
    χώρα, εφαρμόζοντας έτσι τη θεωρία της ανισότητας ηχηρό μήνυμα! Δείτε το σχετικό padlet στη διεύθυνση
    ανάμεσα στις φυλές. Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρα- https://padlet.com/tziantino/m4hy21jz660gbz4y

    Δείτε ορισμένα από τα μηνύματα των παιδιών στη διεύθυνση:
    https://gym-pefkon.thess.sch.gr/schoolariki2022b/202122ratsism.pdf

                         Όλοι είμαστε διαφο-
                         ρετικοί, αλλά αυτό   Στις μέρες μας, η επικοινωνία με όλο τον
                         δεν μας κάνει κατώ-  κόσμο έχει αναπτυχθεί ραγδαία. Μπο-
                         τερους. Πρέπει να
                                      ρούμε να επικοινωνήσουμε τόσο εύκολα
                         σεβόμαστε και να    με ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα
     Η διαφορετικότητα είναι πλούτος και  αποδεχόμαστε   τη   μας όσο και με αυτούς που βρίσκονται
     όχι έλλειμμα. Η έννοια της διαφορετικό- διαφορετικότητα των   στην άλλη άκρη του πλανήτη. Τα παιδιά,
     τητας και η αποδοχή του διαφορετικού
     απασχολεί συχνά την κοινωνία και απο-  ανθρώπων,   άσχετα   λοιπόν, από πολύ νωρίς έχουν μάθει
     τελεί ένα κύριο θέμα για συζήτηση. Λέ-  την εθνικότητα, το   ανθρώπους άλλου χρώματος, γλώσσας,
                         χρώμα, τη θρησκεία,  εθνικότητας, θρησκείας και πνευματικής
     γοντας διαφορετικότητα εννοούμε όλα
     εκείνα τα στοιχεία ενός ατόμου που το  την εξωτερική εμφά-  ανάπτυξης. Γνωρίζουν τις ομοιότητες και
     ξεχωρίζουν είτε λόγω εμφάνισης και  νιση ή το φύλο. Κα-   τις διαφορές ανάμεσα στα άτομα αλλά
     χαρακτηριστικών είτε λόγω θρησκείας,  νείς δεν είναι ίδιος με  επειδή αυτά τα χαρακτηριστικά είναι

     κουλτούρας, εθνικότητας και καθιστούν  τον άλλον. Όλοι εί-  κάπως αφηρημένα για τα παιδιά, υπάρ-
     δύσκολη την ένταξή του μέσα σε μια  μαστε διαφορετικοί
     κοινωνική ομάδα.                         χει ο κίνδυνος να υιοθετήσουν στερεό-
     Πρέπει να κατανοήσουμε και να αποδε-   και αυτό μας κάνει  τυπα και προκαταλήψεις που τους υπο-
     χτούμε την διαφορετικότητα κάποιων  ξεχωριστούς.  Όλοι   δεικνύει η κοινωνία τους. Η διαπίστωση
     ανθρώπων. Γιατί μην ξεχνάμε πως όπως   είμαστε  άνθρωποι,   αυτή καθιστά πολύ σημαντική την ανά-
     εμείς τους βλέπουμε διαφορετικούς   όλοι είμαστε ίσοι.    γκη για μια προσέγγιση διαπολιτισμικής
     έτσι μας βλέπουν και εκείνοι. Αλλά όλοι              εκπαίδευσης στο σχολείο, ιδιαίτερα αν
     πρέπει να είμαστε ένα σύνολο και να  Τάντση Ναυσικά,    σ’ αυτό φοιτούν παιδιά που παρουσιά-
     συνυπάρχουμε. Η μοναδικότητα του    Τσακνάκη Ελένη,
     καθενός, μας κάνει να είμαστε διαφο-  Σαρρή Δήμητρα     ζουν κάποιες διαφορές.
     ρετικοί!
                                      Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός
         Κορίνα Μπαξεβάνου,                     αλλά κανένας δεν είναι κατώτερος από
          Χριστίνα Μυλωνά                            τον άλλον.

                              10          Γιαννακοπούλου Ευαγγελία
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15