Page 11 - SCHOOLARIKI2022b
P. 11

ου
              ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΙΟΥΝΙΟΣ 2022   ΤΕΥΧΟΣ 10

               Σχ ο λ ικ ή Β ιβ λ ι ο θ ήκη    Η Σχολική Βιβλιοθήκη του σχολείου μας προσπάθησε να μείνει ενεργή, όσο το επέτρεψαν οι συνθήκες. Και κατά τη
    φετινή χρονιά, ο δανεισμός βιβλίων γινόταν μετ’ εμποδίων, καθώς ελλείψει χώρου, η αίθουσα χρησιμοποιήθηκε
    ως «τάξη ένταξης».
            Και κατά το σχολικό έτος 2021-22, στο σχολείο μας διοργανώθηκε η Χριστουγεννιάτικη δράση
                    "ΑΣΤΕΡΟΜΑΖΕΜΑΤΑ" - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
            για να μεταφέρει κλίμα χαράς, μηνύματα αγάπης και δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ των με-
            λών της σχολικής μας κοινότητας, ενόψει των Χριστουγέννων. Δείτε τις δημιουργίες μας και τα
            αποτελέσματα της Χριστουγεννιάτικης Ολυμπιάδας στη διεύθυνση:
                 https://gym-pefkon.thess.sch.gr/christmas2021/index.html

                   Στα πλαίσια της Χριστουγεννιάτικης Ολυ-
                   μπιάδας, δύο βραβεία ξεχώρισαν! Το ένα
                   αφορούσε μια εικαστική δημιουργία ενός
                   πίνακα «αποτυπωμάτων» όλων των μαθη-
                   τών/μαθητριών του τμήματος Α13 του πα-
                   ραρτήματος, που δόθηκε ως δώρο αγάπης σε
                   συμμαθητή τους που βρίσκεται σε φάσμα
                   αυτισμού! Το άλλο βραβείο πήρε ένας μαθη-
                   τής του Α14 (Α.ΤΣ) για την κατασκευή μιας
                   κινητής και φωτιζόμενης χριστουγεννιάτικης
                   βιβλιοθήκης, την οποία τα παιδιά, στην κυρι-
    ολεξια, "φόρτωσαν" με παιδικά βιβλία. Η βιβλιοθηκούλα αυτή, στη συνέχεια,
    δόθηκε από τους μαθητές του Α14 ως δωρεά στην Παιδιατρική Πτέρυγα του
                             Νοσοκομείου "Γεννη-
                             ματάς", παραμονές των Χριστουγέννων!!! Κάτι τέτοιες στιγ-
                             μές νιώθουμε πόσο" μεγάλοι" μπορούν να αποδειχθούν οι
                             μικροί μας μαθητές! Γιατί αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα
                             των Χριστουγέννων! Το "είναι" και όχι το "φαίνεσθαι", η ου-
                             σία και όχι το περιτύλιγμα. Εύγε, στα αστεράκια μας! Σας
                             ευχαριστούμε για το μάθημα που μας παραδώσατε!
                             (Διοργάνωση: Κ. Τζιαναμπέτης, Ο. Στράνταρη, Β. Καρανάσι-
                             ου, Ε. Κυρκάτση, Κ. Ράντσιος, Μ. Τριαντάφυλλος)
                             Τα παιδιά μας , Ναυσικά, Σωτηρία και Μάνος εκπροσώπη-
                             σαν το Α14, παραδίδοντας τη φωτεινή βιβλιοθηκούλα στον
                             κ. Γουναρίδη Σταύρο, προϊστάμενο της παιδιατρικής κλινι-
                             κής, του Νοσοκομείου "Γεννηματάς".

         Τ α ν έα τ ης Ειδικής Αγω γής

                 Στις 3 Δεκεμβρίου 2021 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
                 ΑμεΑ, οι μαθητές/τριες των έξι τμημάτων της Γ΄ Γυμνασίου
                 είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδικτυακά, την
                 παρουσίαση με θέμα "Ανθρώπινα δικαιώματα: για μια δί-
                 καιη, ανεκτική, συμπεριληπτική κοινωνία" από τον Δρ. Αιμί-
                 λιο Σολωμού, ιστορικό, συγγραφέα και Διευθυντή της έδρας UNESCO του Πανεπιστημί-
    ου Λευκωσίας. Οι μαθητές προβληματίστηκαν, έθεσαν ερωτήματα, διατύπωσαν τις απόψεις τους και κυρίως ευαι-
    σθητοποιήθηκαν! Άλλωστε, αυτός ήταν και ο στόχος της διαφοροποιημένης αυτής διδασκαλίας. Και ο στόχος, μάλ-
    λον, επετεύχθη! (Διοργάνωση: Ε. Κυρκάτση)
    Στις 22 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας σεμινάριο επιμόρφωσης
    από την Δρ. Ρ. Μαντζαβέλα και τον Δρ. Μ. Παπαδόπουλο του 1ου ΚΕΔΑΣΥ, με θέμα "Μαθησιακές δυσκολίες και
    διδακτική πράξη: η παιδαγωγική της ένταξης στην τυπική τάξη". Το ενδιαφέρον του Συλλόγου Διδασκόντων για τη
    βελτίωση του εκπαιδευτικού του έργου και η διάθεσή του για μύηση σε νέες στρατηγικές διδασκαλίας, αποτέλεσαν
                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16