1. Κεφ.1ο, Ενότητα Ι Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

 2. Κεφ. 1ο, Ενότητα ΙΙ, Ο Ιουστινιανός και το έργο του
 3. Κεφ. 1ο, Ενότητα ΙΙ, Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717)
 4. Ανακεφαλαίωση του 1ου Κεφαλαίου
 5. Κεφ. 2ο, Ενότητα Ι, Σλάβοι και Βούλγαροι Σχέσεις με το Βυζάντιο
 6. Κεφ. 2, Ενότητα ΙΙ, Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός του Ισλάμ
 7. Κεφ. 3, Ενότητα Ι, 1. Διαμόρφωση μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
 8. Κεφ. 3, Ενότητα Ι, 2. Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων (Εικονομαχία)
 9. Κεφ. 3, Ενότητα Ι, 3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
 10. Κεφ. 3, Ενότητα Ι, 4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
 11. Κεφ. 3, Ενότητα Ι, 5. Η Βυζαντινή Εποποιΐ. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας
 12. Κεφ. 3, Ενότητα Ι, 6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους
 13. Κεφ. 3, Ενότητα Ι, 7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης. Αγώνες για τη διατήρηση των Ιταλικών κτήσεων
 14. Κεφ. 3, Ενότητα ΙΙ, 1-2. Κοινωνία και οικονομία στο Βυζάντιο (717-1025)
 15. Ανακεφαλαίωση του 3ου κεφαλαίου
 16. Κεφ. 4, Ενότητα Ι, 1-3 Κρίση 11ου αιώνα - Κομνηνοί - ενετική διείσδυση - Σχίσμα εκκλησιών
 17. Κεφ. 4, Ενότητα ΙΙ, 1-2 Σταυροφορίες και ?λωση 1204 - Λατινοκρατία
 18. Κεφ. 4, Ενότητα ΙΙΙ, 1-2 Οθωμανοί Τούρκοι - ?λωση της Πόλης (1453)
 19. Ανακεφαλαίωση του 4ου κεφαλαίουΑνακεφαλαίωση του 4ου κεφαλαίου