Νόμος 4692/2020 (Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις). Περιέχει τροποποιήσεις του Π.Δ. 126/2016. 

Βασική τροποποίηση: Τα παρακάτω μαθήματα της Ομάδας Α' εξετάζονται γραπτώς κατά τις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

αα)  Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία

αβ)  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

αγ)  Ιστορία

αδ)  Μαθηματικά

αε)  Φυσική

αστ) Βιολογία

αζ)  Αγγλικά

Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου   Περισσότερα

Δείτε το κείμενο της τροποποίησης ΕΔΩ

Προεδρικό Διάταγμα 126/2016 (Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου)

 Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:

α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 17. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα.

β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

Αίτηση γονέα/κηδεμόνα  σε μορφή WORD  σε μορφή PDF

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει την υπογραφή και του έτερου γονέα/κηδεμόνα. Σε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής της, ο έτερος γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να αποστείλει στο σχολείο (με email) Υπεύθυνη Δήλωση (από το gov.gr) στην οποία θα δηλώνει: «Συναινώ στη διαδικασία της ατομικής αξιολόγησης του παιδιού μου ........................................., μαθητ.... της .....τάξης του 1ου Γυμνασίου Πεύκων, όπως αυτή περιγράφεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για ατομική αξιολόγηση από το αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., που υπέβαλε ο/η ........................................., μητέρα/πατέρας τ.... μαθητ...*

* Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του γονέα/κηδεμόνα που κατέθεσε την Αίτηση-Υ.Δ. και διαγράψτε ανάλογα τη λέξη μητέρα ή πατέρας.

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης, οι οποίοι/ες για το επόμενο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, θα διδαχθούν ως δεύτερη ξένη Γλώσσα αυτήν που διδάχθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο. Στην περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/μαθήτρια επιθυμεί να διδαχθεί στο Γυμνάσιο διαφορετική δεύτερη ξένη Γλώσσα από αυτήν που διδάχθηκε στο Δημοτικό, τότε ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή θα πρέπει να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή αίτηση για την αλλαγή στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου μέχρι τις 10 Ιουνίου.

Το Γυμνάσιο κατ' εξαίρεση δύναται να ικανοποιήσει εκπρόθεσμα αιτήματα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις σχηματισμού τμημάτων. Για τη σχετική αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ

Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων:

α) οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου. 

β) Οι μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους/τις οποίους/ες προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. 

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ