Νομοθεσία σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών που δεν προσμετρώνται

1. Άρθρο 24 της αριθμ. 79942/ΓΔ4 (ΦΕΚ 2005/Β’/31-05-2019)  Περισσότερα

2. Άρθρο 8 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08-09-2020 (ΦΕΚ 3780Β/2020) για απουσίες που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19   Περισσότερα

3. Έγγραφο ΥΠΑΙΘ 124858/ΓΔ4/04-10-2021 (Απουσίες των μαθητών/τριών που εμβολιάζονται)  Περισσότερα

Αίτηση γονέα για μη προσμέτρηση απουσιών σε μορφή PDF  σε μορφή WORD