Οι μαθητές που θα εγγραφούν στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου συνεχίζουν τη B’ ξένη γλώσσα που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο (Γαλλικά ή Γερμανικά).   ΦΕΚ 3523 τ.Β'/2020