ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Τελική Έκθεση Περιβαλλοντικού Προγράμματος.

Παρουσίαση προγράμματος.

Goethe: Το δέντρο της φιλίας
https://youtu.be/LN2Gk28FXZ4

Goethe: Homeland
https://youtu.be/tXXJW_MP4fI