Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:

α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 17. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα.

β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

Αίτηση γονέα/κηδεμόνα  σε μορφή WORD  σε μορφή PDF

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει την υπογραφή και του έτερου γονέα/κηδεμόνα. Σε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής της, ο έτερος γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να αποστείλει στο σχολείο (με email) Υπεύθυνη Δήλωση (από το gov.gr) στην οποία θα δηλώνει: «Συναινώ στη διαδικασία της ατομικής αξιολόγησης του παιδιού μου ........................................., μαθητ.... της .....τάξης του 1ου Γυμνασίου Πεύκων, όπως αυτή περιγράφεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για ατομική αξιολόγηση από το αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., που υπέβαλε ο/η ........................................., μητέρα/πατέρας τ.... μαθητ...*

* Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του γονέα/κηδεμόνα που κατέθεσε την Αίτηση-Υ.Δ. και διαγράψτε ανάλογα τη λέξη μητέρα ή πατέρας.